Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov  – Cookies

ITnis s.r.o., Malokrasňanská 10, 83154 Bratislava, IČO: 50183443; (ďalej len “ITnis, s.r.o.“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu.

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.

V prípade iných ako hore uvedených účelov budú vaše cookies ukladané iba s vaším súhlasom, prípadne na základe zákona.

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť na tlačidlo Odmietnuť všetko, v takomto prípade o Vás bude spracúvať iba nevyhnutné cookies. Ak si želáte, aby sme o Vás spracúvali všetky cookies tak kliknite na tlačidlo Prijať všetko. V prípade ak si chcete vybrať aké cookies o Vás budeme spracúvať, máte možnosť kliknúť na tlačidlo Prispôsobiť váš výber, ktoré vás presunie do druhej vrstvy našej cookie lišty. V rámci druhej vrstvy je možné oboznámiť s druhmi účelov a zvoliť si len tie účely na ktoré nám súhlas udelíte, a následne Vás výber potvrdiť tlačidlom Uložiť a ukončiť. Veríme, že takýto manažment preferencií je pre každého používateľa našej webovej stránky vyhovujúci.

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača. Následne po príchode na našu stránku sa Vám opätovne vyvolá  naša lišta so žiadosťou o nastavenie cookies.

Cookies lištu si viete kedykoľvek vyvolať a kliknutím na ikonu v spodnej ľavej časti webu.

Podľa druhu vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovKategória dotknutých osôbDoba spracúvania OÚPríjemcovia alebo kategória príjemcov
NEVYHNUTNÉ COOKIES (Funkcia)   Účelom spracúvania je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje používateľ webovej stránkyčl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – Zákonná povinnosť zákon č. 452/2021 Z. z.    Návštevníci webových stránok/užívateliaLehota je upravená pri konkrétnej cookiesubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
ANALYTICKÉ COOKIES (Meranie)   Pozn. analytické cookies umožňujú prevádzkovateľovi rozpoznať a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky najčastejšie otvára používateľ a či používateľ od niektorých stránok dostáva chybové hlásenia). To prevádzkovateľovi pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje jej webová stránka, napríklad tým, že používateľ môže ľahko nájsť to, čo hľadá.  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osobyNávštevníci webových stránok/užívateliaLehota je upravená pri konkrétnej cookiesubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosti poskytujúce analytické nástroje napr. Google
Uplatnenie práv dotknutej osobyspracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z.fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavenásubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona

Používame napríklad nasledovné nevyhnutné cookies:

NÁZOV SÚBORU COOKIESID DOMÉNYDOBA UCHOVÁVANIA (uvádza sa od navštívenia stránky)ÚČEL POUŽÍVANIA
__RequestVerificationTokenitnis.skSessionToto je súbor cookie proti falšovaniu nastavený webovými aplikáciami vytvorenými pomocou technológií ASP.NET MVC. Je navrhnutý tak, aby zastavil neoprávnené zverejňovanie obsahu na webovej stránke známej ako falšovanie žiadostí o informácie medzi stránkami. Nemá žiadne informácie o užívateľovi a je zničený pri zatváraní prehliadača.
TS01831ba9itnis.skSessionSúbor cookie, ktorý ukladá systémové súbory v prehliadači užívateľa. Neobsahuje žiadne informácie, ktoré by identifikovali návštevníka webu.
OptanonConsentitnis.sk1 rokSúbor cookie od spoločnosti OneTrust. Uchováva informácie o kategóriách súborov cookie, ktoré web používa, a o tom, či návštevníci dali alebo zrušili súhlas na používanie každej kategórie. To umožňuje vlastníkom stránok zabrániť, aby vprehliadači používateľov neboli nastavené cookies v každej kategórii, ak k tomu nedôjde. Súbor cookie má normálnu životnosť jeden rok, takže si vracajúci sa návštevníci si budú pamätať svoje preferencie. Neobsahuje žiadne informácie, ktoré by identifikovali návštevníka webu.

Používame napríklad nasledovné analytické cookies:

NÁZOV SÚBORU COOKIESID DOMÉNYDOBA UCHOVÁVANIA (uvádza sa od navštívenia stránky)ÚČEL POUŽÍVANIA
_gaitnis.sk2 rokyTento názov súboru cookie je priradený k službe Google UniversalAnalytics – čo je významná aktualizácia najbežnejšie používanej analytickej služby Google. Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej žiadosti o stránku na webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre prehľady analýzy stránok. V predvolenom nastavení je nastavená tak, aby vypršala po 2 rokoch, aj keď je to prispôsobiteľné vlastníkmi webových stránok.
_giditnis.sk1 deňTento názov súboru cookie je priradený k službe Google UniversalAnalytics. Zdá sa, že sa jedná o nový súbor cookie a od jari 2017 nie sú od spoločnosti Google dostupné žiadne informácie. Zdá sa, že ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku.
__utmaitnis.sk2 rokyToto je jeden zo štyroch hlavných súborov cookie, ktoré nastavila služba Google Analytics a ktorý umožňuje vlastníkom webových stránok sledovať správanie návštevníkov a merať výkonnosť stránok. Tento súbor cookie v predvolenom nastavení trvá 2 roky a rozlišuje medzi používateľmi a reláciami. Používa sa na výpočet nových a vracajúcich sa štatistických údajov o návštevníkoch. Súbor cookie sa aktualizuje zakaždým, keď sa údaje odosielajú do služby Google Analytics. Majitelia webových stránok môžu prispôsobiť životnosť súboru cookie.
__utmcitnis.skSessionToto je jeden zo štyroch hlavných súborov cookie, ktoré nastavila služba Google Analytics a ktorý umožňuje vlastníkom webových stránok sledovať správanie návštevníkov a merať výkonnosť stránok. Nepoužíva sa na väčšine webových stránok, ale je nastavená tak, aby umožňovala interoperabilitu so staršou verziou kódu Google Analytics známou ako Urchin. V starších verziách sa toto používalo v kombinácii so súborom __utmbna identifikáciu nových relácií / návštev pre vracajúcich sa návštevníkov. Keď ho používa služba Google Analytics, jedná sa vždy o súbor cookie relácie, ktorý sa pri zatvorení prehliadača zruší. Tam, kde sa to považuje za trvalý súbor cookie, je pravdepodobné, že súbor cookie bude nastavená iná technológia.
ai_useritnis.sk1 rokTento názov súboru cookie je priradený k softvéru Microsoft ApplicationInsights, ktorý zhromažďuje štatistické informácie o používaní a telemetrii pre aplikácie postavené na cloudovej platforme Azure. Jedná sa o jedinečný súbor cookie identifikátora používateľa, ktorý umožňuje počítanie počtu používateľov, ktorí v priebehu času pristupujú k aplikácii.
ai_sessionitnis.sk29 minutTento názov súboru cookie je priradený k softvéru Microsoft ApplicationInsights, ktorý zhromažďuje štatistické informácie o používaní a telemetrii pre aplikácie na cloudovej platforme Azure. Toto je jedinečný súbor cookie anonymného identifikátora relácie.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí z našich sub-dodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je vo všeobecnosti považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bol zneplatnený prenos údajov na základe tzv. EU-US PrivacyShield vo väčšine prípadoch, naši subdodávatelia používajú ako osobitnú právnu záruku na prenos údajov štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. V osobitých prípadoch, keď ku prenosom údajov dochádza len výnimočne, vykonávame medzinárodné prenosy na základe výnimky pre osobité situácie v zmysle čl. 49 GDPR pri dodržaní všetkých zákonných podmienok. V podmienkach ITNIS, s.r.o. dochádza konkrétne k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: i) webová analytika a implementácia SDK do webstránok ITNIS, s.r.o. (Google), ii) poskytovateľov štatistických analýz (Google), iii) iní. Vo väčšine z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, v ostatných prípadoch dochádza k cezhraničnému prenosu za základe výnimky pre osobité situácie v zmysle čl. 49 GDPR. Vo všeobecnosti v prípade potreby vykonania cezhraničného prenosu osobných údajov do USA vždy použijeme štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou (EÚ) alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk.

V nižšie uvedenej tabuľke môžete nájsť odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na uplatnenie Vašich práv v zmysle GDPR :

Osobitne k službám tretích strán, ktoré používame na analytické účely

Služba Google Analytics od spoločnosti Google

Webové stránky prevádzkovateľa využívajú na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej stránky.

Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google IrelandLtd, GordonHouse, BarrowStreet, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

Spoločnosť ITNIS, s.r.o. nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. ITNIS, s.r.o. osobne neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). ITNIS, s.r.o.  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností ITNIS, s.r.o., ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

             V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti ITNIS, s.r.o. potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 2. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti ITNIS, s.r.o. opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 3. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti ITNIS, s.r.o. vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
 4. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 5. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
 6. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 7. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
 8. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
 9.  na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti ITNIS, s.r.o. obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
 10. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti ITNIS, s.r.o. overiť správnosť osobných údajov;
 11. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 12. spoločnosť ITNIS, s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 13. v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať. Súhlas môžete odvolať tak, že si vyvoláte cookie lištu a to spôsobom, že dole na spodustrane webovej stránky si nájdete ikonu GDPR, keď na to kliknete vyvolá sa lišta a vy môžete odvolať súhlas;
 14. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby info@itnis.sk, alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov „Cookies“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť ITNIS, s.r.o. má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť ITNIS, s.r.o.. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .

Aktualizované dňa 01.02.2022